Provedeme
vás na cestě

k udržitelnému

podnikání

Směřování k uhlíkové neutralitě, lepšímu pracovnímu prostředí a společensky odpovědnější ekonomice nebude výzvou jen pro stát a velké firmy obchodované na finančních trzích. Do roku 2025 bude odpovědný způsob podnikání vyžadován až po 1500 českých firmách a postupně se jejich okruh bude dále rozšiřovat. Zařadí se mezi ně i vaše firma?

Objevte s námi cesty, jak transformovat své podnikání. V týmu Glopolis a RSJ jsme pro vás shrnuli nejpodstatnější informace a užitečné zdroje, abyste i vy mohli podnikat udržitelněji. Dokážeme vám, že udržitelnost je hlavně příležitost

 

Podnikat udržitelně znamená nemyslet pouze na krátkodobý zisk, ale připravit si podmínky, abychom mohli podnikat dlouhodobě. 

Životní prostředí

spotřeba energie a emise skleníkových plynů

 

spotřeba vody

 

ochrana biodiverzity

 

produkce znečištění a odpadu

Sociální aspekty

pracovní podmínky a nediskriminace

 

zdraví a bezpečnost

 

sociální vztahy

 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, produktová odpovědnost

 

místní komunity a lidská práva

Řízení

nezávislost představenstva

 

audit a kontrola

 

odměny

 

práva akcionářů

 

etika

 

daňové postupy

Proč se ve firmě zabývat udržitelností?

Udržitelné podnikaní zajímá všechny:

MAJITELÉ

a

MANAGEMENT

Promítnutí firemních (osobních) hodnot

akcionáři

a

investoři

Zvýšení investiční atraktivity

zaměstnanci

Preference udržitelných firem jako zaměstnavatelů

odběratelé

dodavatelé

Tlak na udržitelnost v rámci celého dodavatelského řetězce

koncoví zákazníci

Preference udržitelných výrobků a služeb

média

a

místní komunity

Pozitivní obraz firmy

banky

a

pojišťovny

Podpora (zvýhodňování) zelených investic

REGULÁTOŘI

Stanovení podmínek pro dotace či veřejné zakázky

Evropská unie zavedla nebo chystá regulatorní balík opatření v jejichž centru stojí tzv. Green Deal a taxonomie. Z těchto legislativních opatření vzešel i pojem ESG, ve firemním prostředí čím dál častěji skloňovaný.

I když se zatím týkají jen zlomku velkých společností - těch velkých, jejich okruh se bude během následujících let stále rozšiřovat.


Udržitelnost = příležitost

Pro firmy, které proces transformace včas nastartují, je zvyšování udržitelnosti příležitostí lépe ukotvit svůj podnikatelský model. V měnícím se prostředí získají konkurenční výhodu nebo dokonce nastartují nové segmenty trhu. Pro ty, kteří se transformovat nedokáží, nestihnou či k tomu zatím nemají vhodné podmínky, mohou vyvstat závažná rizika.

Inspirativní příklady

Pustit se do aktivit spojených s udržitelným podnikáním není o procházce po vydlážděné cestě. Podívejte se na příklady těch, kteří jsou dnes sice dále, ale na začátku se potýkali se stejnými problémy jako ostatní. Třeba pro vás budou inspirativní.

Přední investorská skupina v ČR, Německu a dalších státech západní, střední a východní Evropy.

Potravinářská firma zabývající se výrobou sladkých sušenek a slaných krekrů v biokvalitě, lídr ve výrobě biopotravin.

Největší výrobce nealkoholických nápojů ve střední Evropě s působností i v jižní části Evropy.

Zde naleznete organizace, asociace, iniciativy či platformy, které přispívají k šíření povědomí o ESG. Mohou sdružovat firmy prostřednictvím členství, organizovaných setkání, diskusí, školení apod.

Největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v ČR - vizí je, aby se zde společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace.

Mezinárodní platforma pro odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí, stejně jako na udržitelném růstu své organizace. Pomáhá firmám naplňovat principy udržitelnosti, odpovědného podnikání a CSR.

Největší platforma pro odpovědné podnikání v ČR. Pomáhá velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR.

Vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity.

Občanské sdružení, v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Cílem je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Nezávislé analytické a síťovací centrum propojující různé skupiny nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru na podporu udržitelnosti a demokracie.

Nevládní nezisková organizace, která v ČR prosazuje cirkulární ekonomiku.

Iniciativa českých podnikatelů, vědců a aktivních občanů podílející se na udržitelném restartu české ekonomiky. Z přesvědčení, že je nutné investovat do inovací a udržitelnosti v celé ekonomice, přišli s návrhem na konkrétní opatření pro živou krajinu, méně odpadu a čistou energetiku.

Legislativa

Inspirativní příklady

Poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty. Navazujeme na činnost Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN).

CI2

Nestátní nezisková organizace zaměřená zejména na stanovování uhlíkové a ekologické stopy, adaptace na změnu klimatu a environmentální reporting.

Mezinárodní technologická a poradenská společnost se specializací na cirkulární odpadové hospodářství.

Konzultační společnost zaměřená na uhlíkový audit, dekarbonizační strategie a nefinanční reporting.

Konzultační a podpůrná společnost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a firemní udržitelnosti.

Konzultační agentura zaměřená na firemní strategii udržitelnosti a nefinanční reporting. Působí ve střední a východní evropě.

Příprava úspěšné komunikace vašich poctivých ekologických projektů. Zaměřuje se na webové stránky, newsletter a direct mailing, video spoty, tištěné i online publikace, podklady pro sociální sítě i tradiční média, workshopy a pop up akce.

Právní firmy

Expertní skupina sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojují s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, public affairs a službami v public relations.

Vzdělávají v oblasti udržitelnosti; vysvětlují pojmy, shrnují požadavky, pořádají webináře.

Poradci - dotace

Investoři

Banky a pojišťovny

 

příklady udržitelných bankovních produktů

Agentury, které sbírají, vyhodnocují data a publikují závěry k ESG ať již veřejně či na zakázku.

České

přidat popis

Mezinárodní centrum pro udržitelné finance je nezávislá, apolitická nezisková organizace, jejímž cílem je provádět výzkumnou činnost v oblasti udržitelných financí.

Mezinárodní

Společnost poskytuje hodnocení udržitelnosti společností prostřednictvím globální cloudové platformy SaaS. (pokrývá širokou škálu nefinančních systémů řízení včetně dopadů na živ. prostředí, pracovní a lidská práva, etiku a udržitelné zadávání veřejných zakázek).

Hodnocení měří odolnost společnosti vůči dlouhodobým, pro odvětví podstatným environmentálním, sociálním a správním rizikům (ESG). Použitím specifické metodiky identifikují  lídry a zaostávající společnosti z odvětví.

Společnost poskytující institucionálním investorům a společnostem vysoce kvalitní analytický výzkum, hodnocení a údaje týkající se životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG).

Připojte se k transformaci českých firem i vy!

Chcete být v obraze? Chystáme workshopy, kulaté stoly a články, které si nebudete chtít nechat ujít.

Název společnosti *
Jméno a příjmení *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo?

 

Firmy zabývající se udržitelností, se kterými jsme již v kontaktu:

O nás

Glopolis usilujeme o udržitelnou demokracii, kde spolupracují stát, neziskové organizace a soukromý sektor. My jdeme příkladem a s finanční skupinou RSJ jsme nastartovali projekt Investice do udržitelnosti. Našim cílem je poskytnout menším a středním firmám dostatek informací na cestě k udržitelnému podnikání, a přispět tak k transformaci české ekonomiky.